LOGISTICS AND DISTRIBUTION

– 国内运输包括加纳和巴利阿里航线服务 –

– 目录管理服务 –

– 订单管理服务 –

– 标签和包装服务 –

– 仓储服务包含普货服务和DG货物服务 –

– 食品入库卫生证书 –

– 电商服务 –